S K O L K Y R K A N    B R O M M A

Vad är Skolkyrkan

Här i Bromma kan vi glädjas åt att vi har ett mångårigt fungerade samarbete mellan kyrkorna och flera av skolorna i området. Ofta är samarbetet mellan skola och kyrka en självklarhet, på andra håll är det ifrågasatt… Oavsett hur relationen ser ut kan det vara bra att klargöra syftet med samarbetet.

Här presenteras några tankar för en ökad förståelse av samarbetets betydelse.

Elevernas behov

Samarbetet mellan skolan och kyrkan ska alltid ske med elevernas behov i centrum. Alla elever befinner sig i religiösa sammanhang, oavsett medvetenheten om dessa eller eventuella personliga ställningstaganden. Ökad kunskap om tro, tolkningar och livsmönster stärker den egna identiteten och ökar förmågan att leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Eleverna har existentiella behov som behöver tas på allvar. Deras frågor och tankar om till exempel religiöst liv behöver få bemötas av människor som är religiöst utövande.

Kyrkans kompetens

Kyrkan har en självklar kunskap kring de kristna traditioner som genomsyrar hela samhällslivet. Detta gäller de stora högtiderna och de traditionsbundna riterna såsom dop, konfirmation, vigsel och begravning. Kyrkans personal har även stor kompetens när det gäller människors existentiella behov.

Varför samarbete?

Alla som bor och lever i Sverige är påverkade av samhällets traditioner och historia, vilka vilar på en kristen grund. Att få en fördjupad kunskap stärker identiteten och ökar förmågan att leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Samarbetet får aldrig innebära att påtvinga eleverna ett visst synsätt, utan ska ge eleverna kunskap och allmänbildning. Ett samarbete mellan skola och kyrka ökar möjligheterna att rusta eleverna för delaktighet och engagemang i samhällslivet. Ett samarbete kan motverka fördomar och bejaka olikheter i ett mångfaldssamhälle. I både skolans och kyrkans uppdrag ligger att vara öppna mot samhället och därmed också mot varandra. Skolan och kyrkan har möjligheter att samarbeta i den gemensamma strävan att vilja ge eleverna redskap att utvecklas som människor.

Hur ser samarbetet ut?

I Bromma har vi valt att erbjuda fyra fasta upplevelsevandringar varje år (julvandring, påskvandring, bibelvandring och kyrkohistoriskvandring). Vandring är ett begrepp som vi har använt under lång tid. Det innebär en ”gå runt teater” där eleverna guidas mellan olika rum där olika scener spelas upp. Vi arbetar utifrån ett holistiskt synsätt där eleverna får möta berättelsen med hjälp att våra olika sinnen.

Vi erbjuder också Bibeläventyret där vi kommer ut till er i klasserna vid några olika tillfällen för att fundera kring Bibelns berättelser.

Ni är också varmt välkomna att höra av er om ni vill komma på besök i kyrkan eller ha besök av oss. Kanske vill ni titta på kyrkans symboler, prata med en präst, fundera på etiska dilemman eller något annat.

 

Go to top