S K O L K Y R K A N    B R O M M A

Styrdokument

Här följer utdrag ur skolans och kyrkans styrdokument samt FN:s barnkonvention
Skollagen slår fast att skolans utbildning syftar till att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. /…/ Undervisningen i skolan ska vara ickekonfessionell. (Lgr 11, s 8)

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor (Lgr 11, s 186)

Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. (Kyrkoordning för Svenska kyrkan, s 5)

Skolkyrkoarbetet är ett tydligt sätt för kyrkan att ta ansvar och att ge kärlek och uppmärksamhet för såväl döpta som odöpta barn och ungdomar. (När skola och kyrka möts, s 7)

Kyrkans utgångspunkt ska dock alltid vara skolans önskemål och behov. (När skola och kyrka möts, s 5)

Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. (ur artikel 27)

Förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar. (ur artikel 29)

Vill du veta mer om vad som gäller för besök i kyrka gentemot den nya läroplanen kan du läsa här om Skolverkets policy.

Här finner du också ett brev som du kan ge/bifoga till alla vårdnadshavare i din klass inför ert besök i kyrkan.

Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Go to top